Usage Statistics for www.bruner.at

Summary Period: December 2014
Generated 01-Jan-2015 04:27 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for December 2014
Total Hits 25602
Total Files 24729
Total Pages 24763
Total Visits 2488
Total KBytes 1865818
Total Unique Sites 575
Total Unique URLs 222
Total Unique Referrers 2857
Total Unique User Agents 359
. Avg Max
Hits per Hour 34 237
Hits per Day 825 1729
Files per Day 797 1708
Pages per Day 798 1705
Sites per Day 18 93
Visits per Day 80 179
KBytes per Day 60188 132111
Hits by Response Code
Code 200 - OK 96.59% 24729
Code 206 - Partial Content 0.02% 5
Code 301 - Moved Permanently 0.01% 2
Code 302 - Found 0.43% 111
Code 304 - Not Modified 0.21% 54
Code 403 - Forbidden 0.07% 18
Code 404 - Not Found 2.67% 683

Daily usage for December 2014

Daily Statistics for December 2014
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1201 4.69% 1145 4.63% 1151 4.65% 109 4.38% 37 6.43% 88019 4.72%
2 1275 4.98% 1258 5.09% 1260 5.09% 85 3.42% 24 4.17% 72499 3.89%
3 1729 6.75% 1708 6.91% 1705 6.89% 80 3.22% 25 4.35% 132111 7.08%
4 1470 5.74% 1456 5.89% 1455 5.88% 76 3.05% 25 4.35% 115493 6.19%
5 1136 4.44% 1114 4.50% 1111 4.49% 76 3.05% 28 4.87% 86019 4.61%
6 805 3.14% 759 3.07% 769 3.11% 96 3.86% 33 5.74% 68236 3.66%
7 1013 3.96% 986 3.99% 973 3.93% 83 3.34% 23 4.00% 90829 4.87%
8 1214 4.74% 1193 4.82% 1193 4.82% 91 3.66% 35 6.09% 37775 2.02%
9 1310 5.12% 1269 5.13% 1258 5.08% 92 3.70% 42 7.30% 54987 2.95%
10 1105 4.32% 1074 4.34% 1065 4.30% 92 3.70% 25 4.35% 51125 2.74%
11 1166 4.55% 1118 4.52% 1132 4.57% 87 3.50% 36 6.26% 100286 5.37%
12 1296 5.06% 1277 5.16% 1279 5.16% 78 3.14% 29 5.04% 106483 5.71%
13 1422 5.55% 1413 5.71% 1412 5.70% 93 3.74% 40 6.96% 106928 5.73%
14 708 2.77% 702 2.84% 703 2.84% 57 2.29% 24 4.17% 47765 2.56%
15 787 3.07% 767 3.10% 773 3.12% 45 1.81% 26 4.52% 80565 4.32%
16 825 3.22% 812 3.28% 814 3.29% 27 1.09% 16 2.78% 85083 4.56%
17 955 3.73% 922 3.73% 923 3.73% 25 1.00% 23 4.00% 96370 5.17%
18 547 2.14% 525 2.12% 530 2.14% 34 1.37% 28 4.87% 49522 2.65%
19 592 2.31% 562 2.27% 563 2.27% 46 1.85% 33 5.74% 52719 2.83%
20 745 2.91% 680 2.75% 719 2.90% 67 2.69% 35 6.09% 61925 3.32%
21 497 1.94% 433 1.75% 447 1.81% 79 3.18% 33 5.74% 35670 1.91%
22 327 1.28% 304 1.23% 313 1.26% 56 2.25% 29 5.04% 22359 1.20%
23 312 1.22% 258 1.04% 249 1.01% 64 2.57% 32 5.57% 18541 0.99%
24 233 0.91% 212 0.86% 186 0.75% 78 3.14% 44 7.65% 16305 0.87%
25 280 1.09% 259 1.05% 253 1.02% 91 3.66% 38 6.61% 16600 0.89%
26 328 1.28% 302 1.22% 301 1.22% 104 4.18% 30 5.22% 22940 1.23%
27 461 1.80% 439 1.78% 436 1.76% 137 5.51% 57 9.91% 36606 1.96%
28 650 2.54% 622 2.52% 620 2.50% 179 7.19% 93 16.17% 39282 2.11%
29 558 2.18% 546 2.21% 546 2.20% 132 5.31% 48 8.35% 31933 1.71%
30 393 1.54% 374 1.51% 378 1.53% 83 3.34% 39 6.78% 22785 1.22%
31 262 1.02% 240 0.97% 246 0.99% 74 2.97% 36 6.26% 18058 0.97%

Hourly usage for December 2014

Hourly Statistics for December 2014
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 41 1286 5.02% 39 1212 4.90% 40 1255 5.07% 3034 94043 5.04%
1 35 1093 4.27% 34 1067 4.31% 34 1058 4.27% 2543 78839 4.23%
2 34 1075 4.20% 33 1045 4.23% 33 1047 4.23% 2517 78020 4.18%
3 34 1068 4.17% 33 1038 4.20% 33 1036 4.18% 2449 75927 4.07%
4 35 1093 4.27% 34 1063 4.30% 34 1068 4.31% 2367 73370 3.93%
5 26 826 3.23% 25 799 3.23% 25 798 3.22% 2064 63974 3.43%
6 25 797 3.11% 24 749 3.03% 24 761 3.07% 1988 61632 3.30%
7 28 878 3.43% 26 836 3.38% 27 845 3.41% 2242 69514 3.73%
8 39 1233 4.82% 38 1199 4.85% 38 1201 4.85% 2914 90328 4.84%
9 31 978 3.82% 30 949 3.84% 30 944 3.81% 2363 73261 3.93%
10 31 974 3.80% 30 943 3.81% 30 943 3.81% 2217 68717 3.68%
11 35 1113 4.35% 35 1085 4.39% 34 1081 4.37% 2289 70973 3.80%
12 33 1039 4.06% 31 970 3.92% 31 981 3.96% 2229 69107 3.70%
13 32 996 3.89% 31 971 3.93% 31 966 3.90% 2714 84149 4.51%
14 33 1029 4.02% 32 996 4.03% 32 992 4.01% 2602 80654 4.32%
15 31 985 3.85% 30 933 3.77% 29 928 3.75% 2193 67969 3.64%
16 32 1007 3.93% 31 986 3.99% 31 977 3.95% 1920 59531 3.19%
17 33 1025 4.00% 32 1000 4.04% 32 995 4.02% 2465 76405 4.09%
18 38 1187 4.64% 37 1158 4.68% 37 1155 4.66% 2870 88970 4.77%
19 42 1312 5.12% 41 1278 5.17% 41 1276 5.15% 2863 88749 4.76%
20 42 1311 5.12% 40 1260 5.10% 40 1265 5.11% 2902 89961 4.82%
21 37 1171 4.57% 36 1131 4.57% 36 1140 4.60% 2891 89632 4.80%
22 35 1089 4.25% 34 1055 4.27% 34 1054 4.26% 2765 85722 4.59%
23 33 1037 4.05% 32 1006 4.07% 32 997 4.03% 2786 86370 4.63%

Top 30 of 222 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 13882 54.22% 1508529 80.85% /stats/usage_201406.html
2 5032 19.65% 49976 2.68% /stats/
3 2482 9.69% 2105 0.11% /
4 949 3.71% 100233 5.37% /stats/usage_201402.html
5 836 3.27% 86143 4.62% /stats/usage_201412.html
6 419 1.64% 45852 2.46% /stats/usage_201409.html
7 219 0.86% 23758 1.27% /stats/usage_201401.html
8 83 0.32% 249 0.01% /error/500-internal-server-error.html
9 62 0.24% 92 0.00% /error/
10 48 0.19% 4787 0.26% /stats/usage_201209.html
11 18 0.07% 1956 0.10% /stats/usage_201305.html
12 16 0.06% 1584 0.08% /stats/usage_201112.html
13 16 0.06% 1830 0.10% /stats/usage_201411.html
14 14 0.05% 1325 0.07% /stats/usage_201204.html
15 13 0.05% 872 0.05% /stats/usage_200909.html
16 13 0.05% 1275 0.07% /stats/usage_201109.html
17 12 0.05% 674 0.04% /stats/usage_200907.html
18 12 0.05% 1052 0.06% /stats/usage_201003.html
19 12 0.05% 1001 0.05% /stats/usage_201011.html
20 12 0.05% 1359 0.07% /stats/usage_201408.html
21 11 0.04% 1039 0.06% /stats/usage_201108.html
22 11 0.04% 982 0.05% /stats/usage_201405.html
23 10 0.04% 848 0.05% /stats/usage_201010.html
24 10 0.04% 987 0.05% /stats/usage_201202.html
25 10 0.04% 1027 0.06% /stats/usage_201211.html
26 10 0.04% 1071 0.06% /stats/usage_201311.html
27 10 0.04% 1079 0.06% /stats/usage_201404.html
28 9 0.04% 893 0.05% /stats/usage_201201.html
29 9 0.04% 953 0.05% /stats/usage_201203.html
30 9 0.04% 965 0.05% /stats/usage_201304.html

Top 10 of 222 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 13882 54.22% 1508529 80.85% /stats/usage_201406.html
2 949 3.71% 100233 5.37% /stats/usage_201402.html
3 836 3.27% 86143 4.62% /stats/usage_201412.html
4 5032 19.65% 49976 2.68% /stats/
5 419 1.64% 45852 2.46% /stats/usage_201409.html
6 219 0.86% 23758 1.27% /stats/usage_201401.html
7 48 0.19% 4787 0.26% /stats/usage_201209.html
8 2482 9.69% 2105 0.11% /
9 18 0.07% 1956 0.10% /stats/usage_201305.html
10 16 0.06% 1830 0.10% /stats/usage_201411.html

Top 10 of 73 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 2482 9.69% 914 38.94% /
2 13882 54.22% 334 14.23% /stats/usage_201406.html
3 836 3.27% 290 12.36% /stats/usage_201412.html
4 5032 19.65% 202 8.61% /stats/
5 949 3.71% 191 8.14% /stats/usage_201402.html
6 419 1.64% 91 3.88% /stats/usage_201409.html
7 48 0.19% 45 1.92% /stats/usage_201209.html
8 62 0.24% 44 1.87% /error/
9 219 0.86% 16 0.68% /stats/usage_201401.html
10 16 0.06% 12 0.51% /stats/usage_201411.html

Top 10 of 73 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 2482 9.69% 913 38.93% /
2 13882 54.22% 334 14.24% /stats/usage_201406.html
3 836 3.27% 291 12.41% /stats/usage_201412.html
4 5032 19.65% 201 8.57% /stats/
5 949 3.71% 191 8.14% /stats/usage_201402.html
6 83 0.32% 77 3.28% /error/500-internal-server-error.html
7 419 1.64% 65 2.77% /stats/usage_201409.html
8 62 0.24% 43 1.83% /error/
9 219 0.86% 15 0.64% /stats/usage_201401.html
10 16 0.06% 12 0.51% /stats/usage_201411.html

Top 30 of 2857 Total Referrers
# Hits Referrer
1 1884 7.36% - (Direct Request)
2 420 1.64% http://alcoholism.spbdyet.ru
3 333 1.30% http://www.xolodremont.ru/
4 312 1.22% https://putin.moykrest.ru
5 291 1.14% http://www.gorodservis.ru
6 288 1.12% http://videostripe.afdfloral.com
7 260 1.02% http://fbmessenger.afdfloral.com
8 260 1.02% http://gravatar.com/orderamoxicillin2015
9 245 0.96% http://gravatar.com/ordernaltrexone247
10 239 0.93% https://www.google.com/search
11 220 0.86% http://gravatar.com/beabathiparcyre
12 210 0.82% http://gravatar.com/buymetforminonlinefastdelivery
13 168 0.66% http://www.paygreendayloans.com/
14 160 0.62% http://forskolin.paydayshop.biz/
15 153 0.60% http://www.xolodremont.ru/remont_holodilnikov_na_domu.html
16 148 0.58% http://iphone-6.moykrest.ru
17 136 0.53% http://shop.spbdyet.ru/
18 136 0.53% https://plus.google.com/+AndreyEsipov/posts
19 112 0.44% http://dressirovkacobak.ru
20 112 0.44% https://twitter.com/esif22
21 108 0.42% http://putin.moykrest.ru/putin_iphone/
22 100 0.39% https://vk.com/page-74059968_48349947
23 72 0.28% http://de.newjornal.ru
24 69 0.27% http://amgasprombank.ru
25 69 0.27% http://shanti-ts.ru
26 69 0.27% http://textadsearch.com
27 68 0.27% http://medfordorthodontics.com
28 66 0.26% http://fr.newjornal.ru
29 64 0.25% http://www.moykrest.ru/
30 60 0.23% http://mobi-wery.eu/

Top 20 of 250 Total Search Strings
# Hits Search String
1 1 0.40% http://asadv.ru/
2 1 0.40% http://asadv.ru/podchinenie-drochat-chlen-unizheniya-onlajn-porno
3 1 0.40% http://asadv.ru/smotret-porno-na-telefone-v-dzhi-pi
4 1 0.40% http://asadv.ru/video-porno-ogromnyj-chlen-xalyava-besplatno
5 1 0.40% http://b7i.ru/analnyj-falloimitator-dlya-lesbiyanok
6 1 0.40% http://b7i.ru/chuvak-nasazhival-shlyuxu-na-torchashhij-organ-i-naslazhdalsya-etim
7 1 0.40% http://b7i.ru/lela-star-s-negrom
8 1 0.40% http://b7i.ru/paren-s-molodoj-devushkoj-zanimayutsya-seksom-na-divane
9 1 0.40% http://b7i.ru/smotrite-kak-chuvak-xochet-razvesti-na-seks-chernokozhuyu-krasavicu
10 1 0.40% http://b7i.ru/spec-massazh-dlya-razomlevshej-mamashi
11 1 0.40% http://b7i.ru/svyazannaya-devica-dobilas-orgazma-pri-pomoshhi-vibratora
12 1 0.40% http://b7i.ru/vo-dvore-bushmen-traxnul-zhopastuyu-biksu
13 1 0.40% http://b7i.ru/xejli-skott-zhopa-fetish-porno-onlajn
14 1 0.40% http://b7i.ru/xozyain-reshil-pokazat-kak-ebut-v-luchshix-domax
15 1 0.40% http://baseclimbing.ru/chuvak-traxaet-telku-na-divane-na-ulice
16 1 0.40% http://baseclimbing.ru/dva-parnya-traxayut-beremennuyu-telku-po-sredine-parkovki
17 1 0.40% http://baseclimbing.ru/glamurnaya-poxotlivaya-razvratnica
18 1 0.40% http://baseclimbing.ru/malyshka-traxaetsya-za-dengi
19 1 0.40% http://baseclimbing.ru/molodenkaya-blondinka-na-kastinge
20 1 0.40% http://baseclimbing.ru/molodoj-zherebec-traxaet-zrelyx-kobyl

Top 15 of 359 Total User Agents
# Hits User Agent
1 630 2.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36 OPR/23.0.1522.7
2 483 1.89% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.0; +http://ahrefs.com/robot/)
3 375 1.46% Opera/9.80 (Windows NT 5.1) Presto/2.12.388 Version/12.17
4 357 1.39% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
5 356 1.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
6 355 1.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0
7 352 1.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
8 350 1.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.125 Safari/537.36
9 340 1.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0
10 332 1.30% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
11 331 1.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0
12 326 1.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.1916.153 YaBrowser/14.7.1916.15705 Saf
13 319 1.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2062.102 Safari/537.36
14 318 1.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
15 317 1.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.1916.153 YaBrowser/14.7.1916.15705 Saf

Usage by Country for December 2014

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 25602 100.00% 24734 100.02% 1865818 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21