Usage Statistics for www.bruner.at

Summary Period: May 2015
Generated 16-Feb-2016 04:26 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for May 2015
Total Hits 6321
Total Files 5372
Total Pages 5196
Total Visits 2175
Total KBytes 93858
Total Unique Sites 586
Total Unique URLs 298
Total Unique Referrers 913
Total Unique User Agents 422
. Avg Max
Hits per Hour 8 823
Hits per Day 203 1078
Files per Day 173 722
Pages per Day 167 417
Sites per Day 18 65
Visits per Day 70 136
KBytes per Day 3028 10119
Hits by Response Code
Code 200 - OK 84.99% 5372
Code 206 - Partial Content 0.02% 1
Code 302 - Found 2.09% 132
Code 304 - Not Modified 1.09% 69
Code 403 - Forbidden 0.28% 18
Code 404 - Not Found 11.53% 729

Daily usage for May 2015

Daily Statistics for May 2015
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 188 2.97% 169 3.15% 174 3.35% 78 3.59% 29 4.95% 2721 2.90%
2 244 3.86% 147 2.74% 163 3.14% 52 2.39% 34 5.80% 3343 3.56%
3 118 1.87% 100 1.86% 105 2.02% 36 1.66% 20 3.41% 903 0.96%
4 239 3.78% 197 3.67% 175 3.37% 77 3.54% 26 4.44% 3286 3.50%
5 194 3.07% 161 3.00% 174 3.35% 100 4.60% 29 4.95% 2537 2.70%
6 201 3.18% 175 3.26% 193 3.71% 90 4.14% 30 5.12% 6063 6.46%
7 130 2.06% 114 2.12% 125 2.41% 66 3.03% 29 4.95% 2526 2.69%
8 237 3.75% 225 4.19% 233 4.48% 93 4.28% 45 7.68% 4810 5.13%
9 141 2.23% 132 2.46% 135 2.60% 94 4.32% 41 7.00% 2850 3.04%
10 135 2.14% 126 2.35% 127 2.44% 59 2.71% 31 5.29% 2979 3.17%
11 139 2.20% 125 2.33% 128 2.46% 44 2.02% 27 4.61% 4502 4.80%
12 179 2.83% 139 2.59% 148 2.85% 90 4.14% 34 5.80% 1577 1.68%
13 164 2.59% 150 2.79% 152 2.93% 85 3.91% 38 6.48% 3902 4.16%
14 202 3.20% 177 3.29% 183 3.52% 85 3.91% 49 8.36% 4164 4.44%
15 203 3.21% 171 3.18% 182 3.50% 73 3.36% 34 5.80% 2425 2.58%
16 172 2.72% 158 2.94% 160 3.08% 60 2.76% 38 6.48% 4990 5.32%
17 123 1.95% 111 2.07% 117 2.25% 56 2.57% 45 7.68% 3877 4.13%
18 327 5.17% 309 5.75% 309 5.95% 136 6.25% 65 11.09% 4461 4.75%
19 367 5.81% 351 6.53% 346 6.66% 111 5.10% 38 6.48% 1917 2.04%
20 1078 17.05% 722 13.44% 417 8.03% 80 3.68% 52 8.87% 10119 10.78%
21 315 4.98% 308 5.73% 312 6.00% 99 4.55% 33 5.63% 3548 3.78%
22 187 2.96% 177 3.29% 183 3.52% 69 3.17% 26 4.44% 1601 1.71%
23 192 3.04% 180 3.35% 184 3.54% 75 3.45% 29 4.95% 2055 2.19%
24 176 2.78% 154 2.87% 160 3.08% 68 3.13% 29 4.95% 3532 3.76%
25 150 2.37% 137 2.55% 143 2.75% 63 2.90% 37 6.31% 1490 1.59%
26 147 2.33% 138 2.57% 142 2.73% 60 2.76% 25 4.27% 1715 1.83%
27 121 1.91% 97 1.81% 104 2.00% 52 2.39% 24 4.10% 1577 1.68%
28 64 1.01% 62 1.15% 64 1.23% 37 1.70% 23 3.92% 1600 1.70%
29 58 0.92% 54 1.01% 56 1.08% 33 1.52% 21 3.58% 1204 1.28%
30 51 0.81% 44 0.82% 48 0.92% 25 1.15% 16 2.73% 786 0.84%
31 79 1.25% 62 1.15% 54 1.04% 35 1.61% 34 5.80% 799 0.85%

Hourly usage for May 2015

Hourly Statistics for May 2015
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 6 215 3.40% 6 201 3.74% 6 204 3.93% 109 3394 3.62%
1 5 178 2.82% 5 162 3.02% 5 166 3.19% 74 2306 2.46%
2 7 235 3.72% 5 182 3.39% 6 192 3.70% 102 3149 3.35%
3 6 208 3.29% 6 187 3.48% 6 198 3.81% 129 3998 4.26%
4 5 183 2.90% 5 161 3.00% 5 171 3.29% 62 1920 2.05%
5 6 216 3.42% 6 197 3.67% 6 203 3.91% 109 3384 3.61%
6 6 187 2.96% 5 166 3.09% 5 172 3.31% 95 2934 3.13%
7 7 231 3.65% 6 214 3.98% 7 218 4.20% 101 3123 3.33%
8 7 227 3.59% 6 200 3.72% 6 207 3.98% 104 3216 3.43%
9 6 209 3.31% 6 187 3.48% 6 201 3.87% 100 3092 3.29%
10 7 247 3.91% 7 233 4.34% 7 239 4.60% 102 3164 3.37%
11 8 253 4.00% 7 227 4.23% 7 226 4.35% 177 5488 5.85%
12 8 269 4.26% 6 216 4.02% 6 216 4.16% 116 3607 3.84%
13 8 275 4.35% 7 228 4.24% 7 228 4.39% 118 3652 3.89%
14 7 236 3.73% 6 207 3.85% 6 213 4.10% 194 6027 6.42%
15 8 250 3.96% 7 229 4.26% 7 235 4.52% 119 3696 3.94%
16 6 211 3.34% 5 177 3.29% 6 190 3.66% 126 3896 4.15%
17 9 306 4.84% 8 255 4.75% 8 261 5.02% 129 4014 4.28%
18 6 215 3.40% 6 205 3.82% 6 200 3.85% 108 3338 3.56%
19 6 200 3.16% 5 185 3.44% 5 185 3.56% 85 2637 2.81%
20 6 208 3.29% 6 196 3.65% 6 200 3.85% 102 3176 3.38%
21 7 236 3.73% 7 218 4.06% 7 224 4.31% 145 4487 4.78%
22 34 1057 16.72% 22 692 12.88% 12 391 7.53% 412 12771 13.61%
23 8 269 4.26% 7 247 4.60% 8 256 4.93% 109 3388 3.61%

Top 30 of 298 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 2421 38.30% 23968 25.54% /stats/
2 1721 27.23% 1457 1.55% /
3 270 4.27% 25023 26.66% /stats/usage_201505.html
4 73 1.15% 8008 8.53% /stats/usage_201409.html
5 72 1.14% 7811 8.32% /stats/usage_201401.html
6 43 0.68% 129 0.14% /error/500-internal-server-error.html
7 36 0.57% 53 0.06% /error/
8 23 0.36% 2604 2.77% /stats/usage_201408.html
9 14 0.22% 2 0.00% /icons/blank.gif
10 13 0.21% 3 0.00% /icons/folder.gif
11 13 0.21% 1098 1.17% /stats/usage_201105.html
12 8 0.13% 757 0.81% /stats/usage_201303.html
13 8 0.13% 877 0.93% /stats/usage_201407.html
14 7 0.11% 13 0.01% /stats/ctry_usage_201007.png
15 7 0.11% 13 0.01% /stats/ctry_usage_201201.png
16 7 0.11% 8 0.01% /stats/hourly_usage_201108.png
17 7 0.11% 403 0.43% /stats/usage_200909.html
18 7 0.11% 663 0.71% /stats/usage_201106.html
19 7 0.11% 703 0.75% /stats/usage_201206.html
20 6 0.09% 18 0.02% /error/401-authorization.html
21 6 0.09% 1 0.00% /icons/back.gif
22 6 0.09% 11 0.01% /stats/ctry_usage_201202.png
23 6 0.09% 18 0.02% /stats/daily_usage_201011.png
24 6 0.09% 14 0.02% /stats/daily_usage_201108.png
25 6 0.09% 9 0.01% /stats/hourly_usage_201003.png
26 6 0.09% 414 0.44% /stats/usage_201001.html
27 6 0.09% 626 0.67% /stats/usage_201205.html
28 6 0.09% 629 0.67% /stats/usage_201212.html
29 6 0.09% 683 0.73% /stats/usage_201504.html
30 5 0.08% 14 0.02% /error/404-file-not-found.html

Top 10 of 298 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 270 4.27% 25023 26.66% /stats/usage_201505.html
2 2421 38.30% 23968 25.54% /stats/
3 73 1.15% 8008 8.53% /stats/usage_201409.html
4 72 1.14% 7811 8.32% /stats/usage_201401.html
5 23 0.36% 2604 2.77% /stats/usage_201408.html
6 1721 27.23% 1457 1.55% /
7 13 0.21% 1098 1.17% /stats/usage_201105.html
8 8 0.13% 877 0.93% /stats/usage_201407.html
9 8 0.13% 757 0.81% /stats/usage_201303.html
10 7 0.11% 703 0.75% /stats/usage_201206.html

Top 10 of 71 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 2421 38.30% 1116 52.99% /stats/
2 1721 27.23% 602 28.58% /
3 270 4.27% 104 4.94% /stats/usage_201505.html
4 73 1.15% 59 2.80% /stats/usage_201409.html
5 43 0.68% 26 1.23% /error/500-internal-server-error.html
6 36 0.57% 25 1.19% /error/
7 23 0.36% 21 1.00% /stats/usage_201408.html
8 72 1.14% 20 0.95% /stats/usage_201401.html
9 8 0.13% 6 0.28% /stats/usage_201303.html
10 6 0.09% 5 0.24% /error/401-authorization.html

Top 10 of 71 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 2421 38.30% 1116 53.24% /stats/
2 1721 27.23% 598 28.53% /
3 270 4.27% 104 4.96% /stats/usage_201505.html
4 73 1.15% 56 2.67% /stats/usage_201409.html
5 43 0.68% 40 1.91% /error/500-internal-server-error.html
6 36 0.57% 26 1.24% /error/
7 72 1.14% 19 0.91% /stats/usage_201401.html
8 23 0.36% 8 0.38% /stats/usage_201408.html
9 7 0.11% 6 0.29% /stats/usage_201206.html
10 8 0.13% 6 0.29% /stats/usage_201303.html

Top 30 of 913 Total Referrers
# Hits Referrer
1 1291 20.42% - (Direct Request)
2 645 10.20% http://helppc-23.com/
3 356 5.63% http://runetki.xyz
4 228 3.61% http://vipremontdom.ru/
5 178 2.82% http://www.xolodremont.ru/
6 171 2.71% https://www.google.com/search
7 88 1.39% http://www.tv-ua.ru/audio-pozdravleniya/
8 68 1.08% http://imp-mebeli.ru/
9 49 0.78% http://www.xolodremont.ru/master_po_remontu_holodilnikov.html
10 41 0.65% http://hittadirin.moxo.cz/
11 37 0.59% http://kypitspalnu.spbdyet.ru
12 31 0.49% http://www.gorodservis.ru
13 25 0.40% http://www.xolodremont.ru/remont_holodilnikov_na_domu.html
14 24 0.38% http://www.tiprus.com/
15 20 0.32% http://forex-indextop20.ru
16 20 0.32% http://krasivaiaspalna.spbdyet.ru
17 20 0.32% http://optsion.hostenko.com/
18 16 0.25% http://imp-mebeli.ru/cpalni
19 15 0.24% http://social-fun.ru
20 10 0.16% http://bangbroz.ru
21 10 0.16% http://dom-dacha-svoimi-rukami.ru/stroim-dom/zhiloi-dom-iz-brusa.html
22 10 0.16% http://downloadprogs91.fo.ru
23 10 0.16% http://hornywood.ru
24 10 0.16% http://ourtherapy.ru
25 10 0.16% http://secretscook.ru
26 10 0.16% http://turvgori.ru
27 10 0.16% http://twagbox.com
28 10 0.16% http://videotuber.ru
29 10 0.16% https://carzilla.ua
30 9 0.14% https://vk.com/id281920431

Top 20 of 157 Total Search Strings
# Hits Search String
1 3 1.75% http://newpornotube.ru/seks-s-tadzhikskoj-i-russkogo-devushki
2 3 1.75% http://strizhkigoda.com/skrytye-kamery-pyanye-zheny-v-spalne-zhena
3 2 1.17% http://blogdark.ru/besplatnoeporno-foto-video-beremennyj-seks
4 2 1.17% http://blogdark.ru/golye-devki-derevenskoj-bane
5 2 1.17% http://blogdark.ru/porno-transam-konchayut-vnutr-hd
6 2 1.17% http://blogdark.ru/skrytaya-kamera-v-zhenskom-tualete
7 2 1.17% http://hot-24.ru/smotret-gigporno-transy-gruppovuxa
8 2 1.17% http://hot-24.ru/xudozhestvennye-porno-filmy-s-russkim-perevodom-smotret-onlajn
9 2 1.17% http://likenews24.ru/porno-zoofiliya-skr-kamera
10 2 1.17% http://newpornotube.ru/skachat-besplatnaya-video-seks-selka-dyada-plimyanisa
11 2 1.17% http://picsmile.ru/konchil-v-mamku
12 2 1.17% http://strizhkigoda.com/smotret-porno-besplatno-drug-ebyot-devushku-za-dolgi-i
13 1 0.58% http://a7n.ru/chechenskoe-porno-video-seks
14 1 0.58% http://a7n.ru/lesbijskaya-meditaciya
15 1 0.58% http://a7n.ru/obedali-kak-zabralsya-v-edok-chlen-telke
16 1 0.58% http://a7n.ru/otprysk-iznosiloval-mama-poka-zhe-osnovatelya-nebylo-zhilishha
17 1 0.58% http://a7n.ru/porno-na-podkat-massazhistke
18 1 0.58% http://a7n.ru/porno-nastoyashhee-molodyx-lyudej
19 1 0.58% http://a7n.ru/porno-zadnicy-sperme
20 1 0.58% http://a7n.ru/poxotlivoj-suke-neobxodim-seks

Top 15 of 422 Total User Agents
# Hits User Agent
1 166 2.63% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
2 155 2.45% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
3 137 2.17% Googlebot-Image/1.0
4 131 2.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:33.0) Gecko/20100101 Firefox/33.0
5 122 1.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.65 Safari/537.36
6 120 1.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.71 Safari/537.36
7 119 1.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2062.124 YaBrowser/14.10.2062.12521 Safari/53
8 117 1.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:33.0) Gecko/20100101 Firefox/33.0
9 116 1.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.71 Safari/537.36
10 116 1.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.71 Safari/537.36
11 115 1.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:33.0) Gecko/20100101 Firefox/33.0
12 115 1.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.65 Safari/537.36 OPR/26.0.1656.24
13 114 1.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.71 Safari/537.36
14 114 1.80% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.0; +http://ahrefs.com/robot/)
15 111 1.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/38.0.2125.111 Safari/537.36

Usage by Country for May 2015

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 6321 100.00% 5373 100.02% 93858 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21