Usage Statistics for www.bruner.at

Summary Period: June 2015
Generated 16-Feb-2016 04:26 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for June 2015
Total Hits 4574
Total Files 3991
Total Pages 4283
Total Visits 1507
Total KBytes 68445
Total Unique Sites 454
Total Unique URLs 161
Total Unique Referrers 518
Total Unique User Agents 348
. Avg Max
Hits per Hour 6 61
Hits per Day 152 294
Files per Day 133 284
Pages per Day 142 288
Sites per Day 15 49
Visits per Day 50 88
KBytes per Day 2281 5877
Hits by Response Code
Code 200 - OK 87.25% 3991
Code 206 - Partial Content 4.39% 201
Code 302 - Found 3.02% 138
Code 304 - Not Modified 0.50% 23
Code 403 - Forbidden 0.37% 17
Code 404 - Not Found 4.46% 204

Daily usage for June 2015

Daily Statistics for June 2015
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 113 2.47% 100 2.51% 107 2.50% 57 3.78% 49 10.79% 2049 2.99%
2 83 1.81% 68 1.70% 76 1.77% 48 3.19% 43 9.47% 1900 2.78%
3 70 1.53% 57 1.43% 61 1.42% 34 2.26% 28 6.17% 2097 3.06%
4 139 3.04% 102 2.56% 104 2.43% 39 2.59% 27 5.95% 4077 5.96%
5 138 3.02% 121 3.03% 124 2.90% 50 3.32% 38 8.37% 5877 8.59%
6 56 1.22% 51 1.28% 54 1.26% 25 1.66% 24 5.29% 1789 2.61%
7 118 2.58% 109 2.73% 110 2.57% 30 1.99% 17 3.74% 3215 4.70%
8 282 6.17% 277 6.94% 278 6.49% 84 5.57% 21 4.63% 2593 3.79%
9 294 6.43% 284 7.12% 288 6.72% 82 5.44% 16 3.52% 2767 4.04%
10 252 5.51% 244 6.11% 249 5.81% 80 5.31% 22 4.85% 2696 3.94%
11 74 1.62% 62 1.55% 70 1.63% 41 2.72% 23 5.07% 1326 1.94%
12 179 3.91% 138 3.46% 146 3.41% 61 4.05% 22 4.85% 2372 3.47%
13 233 5.09% 224 5.61% 202 4.72% 75 4.98% 23 5.07% 2046 2.99%
14 173 3.78% 150 3.76% 165 3.85% 73 4.84% 42 9.25% 2361 3.45%
15 139 3.04% 128 3.21% 132 3.08% 60 3.98% 27 5.95% 1412 2.06%
16 216 4.72% 200 5.01% 205 4.79% 88 5.84% 41 9.03% 2193 3.20%
17 229 5.01% 222 5.56% 224 5.23% 80 5.31% 39 8.59% 2194 3.21%
18 185 4.04% 172 4.31% 179 4.18% 52 3.45% 21 4.63% 1561 2.28%
19 202 4.42% 194 4.86% 196 4.58% 38 2.52% 19 4.19% 2060 3.01%
20 132 2.89% 128 3.21% 124 2.90% 24 1.59% 15 3.30% 1606 2.35%
21 29 0.63% 23 0.58% 27 0.63% 19 1.26% 18 3.96% 995 1.45%
22 116 2.54% 108 2.71% 109 2.54% 37 2.46% 27 5.95% 2313 3.38%
23 184 4.02% 174 4.36% 177 4.13% 37 2.46% 25 5.51% 3619 5.29%
24 243 5.31% 174 4.36% 237 5.53% 67 4.45% 23 5.07% 3604 5.27%
25 151 3.30% 125 3.13% 150 3.50% 59 3.92% 16 3.52% 1648 2.41%
26 100 2.19% 53 1.33% 97 2.26% 33 2.19% 12 2.64% 588 0.86%
27 95 2.08% 87 2.18% 93 2.17% 45 2.99% 21 4.63% 1198 1.75%
28 121 2.65% 66 1.65% 117 2.73% 38 2.52% 26 5.73% 2766 4.04%
29 83 1.81% 73 1.83% 72 1.68% 32 2.12% 23 5.07% 1647 2.41%
30 145 3.17% 77 1.93% 110 2.57% 25 1.66% 27 5.95% 1874 2.74%

Hourly usage for June 2015

Hourly Statistics for June 2015
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 6 190 4.15% 5 172 4.31% 6 182 4.25% 89 2684 3.92%
1 5 174 3.80% 5 160 4.01% 5 162 3.78% 86 2579 3.77%
2 5 171 3.74% 5 156 3.91% 5 163 3.81% 75 2248 3.28%
3 5 156 3.41% 4 144 3.61% 4 143 3.34% 80 2396 3.50%
4 6 180 3.94% 5 163 4.08% 5 168 3.92% 90 2712 3.96%
5 5 154 3.37% 4 146 3.66% 4 145 3.39% 100 2996 4.38%
6 8 252 5.51% 6 190 4.76% 7 232 5.42% 94 2816 4.11%
7 5 176 3.85% 5 151 3.78% 5 161 3.76% 99 2965 4.33%
8 6 209 4.57% 6 199 4.99% 6 196 4.58% 115 3456 5.05%
9 6 183 4.00% 5 155 3.88% 5 173 4.04% 126 3787 5.53%
10 6 198 4.33% 6 180 4.51% 6 190 4.44% 116 3480 5.08%
11 6 199 4.35% 6 182 4.56% 6 189 4.41% 134 4007 5.85%
12 6 207 4.53% 5 166 4.16% 6 192 4.48% 96 2885 4.21%
13 7 210 4.59% 6 182 4.56% 6 196 4.58% 88 2643 3.86%
14 4 148 3.24% 4 132 3.31% 4 146 3.41% 86 2594 3.79%
15 9 271 5.92% 5 172 4.31% 8 256 5.98% 94 2824 4.13%
16 5 179 3.91% 5 172 4.31% 5 176 4.11% 62 1861 2.72%
17 6 181 3.96% 5 164 4.11% 5 165 3.85% 60 1799 2.63%
18 5 159 3.48% 4 139 3.48% 4 143 3.34% 99 2973 4.34%
19 5 177 3.87% 4 148 3.71% 5 172 4.02% 64 1924 2.81%
20 6 198 4.33% 5 172 4.31% 6 183 4.27% 88 2649 3.87%
21 6 201 4.39% 6 185 4.64% 6 188 4.39% 126 3786 5.53%
22 6 189 4.13% 5 170 4.26% 5 173 4.04% 107 3218 4.70%
23 7 212 4.63% 6 191 4.79% 6 189 4.41% 105 3165 4.62%

Top 30 of 161 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 2637 57.65% 24215 35.38% /stats/
2 961 21.01% 812 1.19% /
3 181 3.96% 15814 23.10% /stats/usage_201506.html
4 82 1.79% 8995 13.14% /stats/usage_201409.html
5 22 0.48% 33 0.05% /error/
6 19 0.42% 57 0.08% /error/500-internal-server-error.html
7 12 0.26% 1189 1.74% /stats/usage_201303.html
8 12 0.26% 1359 1.99% /stats/usage_201408.html
9 7 0.15% 697 1.02% /stats/usage_201111.html
10 6 0.13% 392 0.57% /stats/usage_201004.html
11 6 0.13% 598 0.87% /stats/usage_201009.html
12 6 0.13% 506 0.74% /stats/usage_201208.html
13 5 0.11% 345 0.50% /stats/usage_201001.html
14 5 0.11% 502 0.73% /stats/usage_201206.html
15 5 0.11% 499 0.73% /stats/usage_201209.html
16 5 0.11% 542 0.79% /stats/usage_201401.html
17 5 0.11% 548 0.80% /stats/usage_201407.html
18 4 0.09% 1 0.00% /icons/blank.gif
19 4 0.09% 1 0.00% /icons/folder.gif
20 4 0.09% 388 0.57% /stats/usage_201002.html
21 4 0.09% 260 0.38% /stats/usage_201107.html
22 4 0.09% 303 0.44% /stats/usage_201110.html
23 4 0.09% 396 0.58% /stats/usage_201112.html
24 4 0.09% 418 0.61% /stats/usage_201205.html
25 4 0.09% 326 0.48% /stats/usage_201501.html
26 4 0.09% 460 0.67% /stats/usage_201503.html
27 4 0.09% 457 0.67% /stats/usage_201505.html
28 3 0.07% 9 0.01% /error/401-authorization.html
29 3 0.07% 7 0.01% /stats/ctry_usage_201503.png
30 3 0.07% 12 0.02% /stats/daily_usage_201303.png

Top 10 of 161 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 2637 57.65% 24215 35.38% /stats/
2 181 3.96% 15814 23.10% /stats/usage_201506.html
3 82 1.79% 8995 13.14% /stats/usage_201409.html
4 12 0.26% 1359 1.99% /stats/usage_201408.html
5 12 0.26% 1189 1.74% /stats/usage_201303.html
6 961 21.01% 812 1.19% /
7 7 0.15% 697 1.02% /stats/usage_201111.html
8 6 0.13% 598 0.87% /stats/usage_201009.html
9 5 0.11% 548 0.80% /stats/usage_201407.html
10 5 0.11% 542 0.79% /stats/usage_201401.html

Top 10 of 64 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 2637 57.65% 758 51.53% /stats/
2 961 21.01% 422 28.69% /
3 82 1.79% 78 5.30% /stats/usage_201409.html
4 181 3.96% 63 4.28% /stats/usage_201506.html
5 22 0.48% 17 1.16% /error/
6 12 0.26% 10 0.68% /stats/usage_201303.html
7 12 0.26% 10 0.68% /stats/usage_201408.html
8 7 0.15% 5 0.34% /stats/usage_201111.html
9 5 0.11% 5 0.34% /stats/usage_201407.html
10 6 0.13% 3 0.20% /stats/usage_201004.html

Top 10 of 65 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 2637 57.65% 757 51.57% /stats/
2 961 21.01% 417 28.41% /
3 82 1.79% 65 4.43% /stats/usage_201409.html
4 181 3.96% 65 4.43% /stats/usage_201506.html
5 22 0.48% 18 1.23% /error/
6 19 0.42% 16 1.09% /error/500-internal-server-error.html
7 12 0.26% 9 0.61% /stats/usage_201408.html
8 12 0.26% 8 0.54% /stats/usage_201303.html
9 6 0.13% 5 0.34% /stats/usage_201004.html
10 7 0.15% 5 0.34% /stats/usage_201111.html

Top 30 of 518 Total Referrers
# Hits Referrer
1 832 18.19% - (Direct Request)
2 745 16.29% http://a20ad534e200.com/
3 129 2.82% http://www.xolodremont.ru/master_po_remontu_holodilnikov.html
4 108 2.36% http://www.xolodremont.ru/
5 96 2.10% http://www.gorodservis.ru
6 82 1.79% https://www.google.com/search
7 81 1.77% http://www.xolodremont.ru/remont_holodilnikov_na_domu.html
8 80 1.75% http://dating.chat-ruletka.net
9 73 1.60% http://allcatsnames.com/nerdy-cat-names
10 64 1.40% http://dating.chat-ruletka.net/ru/travel/
11 60 1.31% http://chatrulett.blogspot.com
12 60 1.31% http://preimis.ru/izodinamicheskie-trenazhery.html
13 51 1.11% http://chat-ruletka.net/chatroulette-russia
14 50 1.09% http://childcars.ru/velo/stels/zhenskie-stels/miss-5000-2015
15 50 1.09% http://usbaw.com
16 48 1.05% http://dating.chat-ruletka.net/ru/diary/
17 35 0.77% http://putin.moykrest.ru/
18 25 0.55% http://autobonum.ru/chevrolet-aveo
19 25 0.55% http://autobonum.ru/kia-rio
20 24 0.52% http://autobonum.ru/hyundai-solaris
21 23 0.50% http://autobonum.ru/nissan-almera
22 20 0.44% http://autobonum.ru/chevrolet-cobalt
23 19 0.42% http://autobonum.ru/ford-focus-3
24 15 0.33% http://russkoe-zdorovie.ru
25 14 0.31% http://vk.com/id308385507
26 13 0.28% http://www.msu.ru/bitrix/rk.php
27 12 0.26% https://twitter.com/auto_bonum
28 10 0.22% http://julike.ru/скачать+бесплатно+apk+wifi+wibr+/
29 10 0.22% http://ourtherapy.ru
30 10 0.22% http://pogruztehnik.ru

Top 20 of 81 Total Search Strings
# Hits Search String
1 2 2.44% http://hot-24.ru/russkoe-xoum-video-zrelyx
2 1 1.22% http://asadv.ru/okej-google-pokazhi-mne-zhestokoe-porno
3 1 1.22% http://b7i.ru/russkaya-porno-zvezda-kira-kvin-prinimaet-neskolko-desyatkov-kamshotov
4 1 1.22% http://blogdark.ru/aziatki-lesbiyanki-avtobuse-pristayut-k-devushkam-smotret-onlajn
5 1 1.22% http://blogdark.ru/bolshoj-chlen-porval-celku-do-krovi
6 1 1.22% http://blogdark.ru/kino-ruskij-super-erotika-syn-nasilna-siloj-iznasiloval-mamu
7 1 1.22% http://blogdark.ru/konchaet-v-zhenu-pri-muzhe-lyubitelskoe-video
8 1 1.22% http://blogdark.ru/podglyadyvanie-v-zhenskom-tualete
9 1 1.22% http://blogdark.ru/porno-pomolozhe
10 1 1.22% http://blogdark.ru/porno-transam-konchayut-vnutr-hd
11 1 1.22% http://blogdark.ru/porno-v-avtobuse-paren-tretsya-o-popy-devushek
12 1 1.22% http://blogdark.ru/russkoe-porno-skrytaya-kamera-na-rabote-v-podsobke
13 1 1.22% http://blogdark.ru/seks-mama-i-syn-anal-v-zhopu-ruski
14 1 1.22% http://blogdark.ru/seks-russkie-iznasilovat
15 1 1.22% http://blogdark.ru/smotret-porno-na-ps3-onlajn-besplatno
16 1 1.22% http://blogdark.ru/vudman-kasting-konchayushhie-devushki
17 1 1.22% http://blogdark.ru/zrotika-porno-seks-trax-nasilie-kategorii
18 1 1.22% http://hot-24.ru/porno-transov-i-zoofilov-korotkoe-skachat
19 1 1.22% http://hot-24.ru/russkij-pissing-vo-vremya-kunilingusa
20 1 1.22% http://hot-24.ru/xoroshee-porno-devushki-s-idealnoj-figuroj

Top 15 of 348 Total User Agents
# Hits User Agent
1 351 7.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:36.0) Gecko/20100101 Firefox/36.0
2 306 6.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:37.0) Gecko/20100101 Firefox/37.0
3 261 5.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.101 Safari/537.36
4 201 4.39% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
5 174 3.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:36.0) Gecko/20100101 Firefox/36.0
6 127 2.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.101 Safari/537.36
7 118 2.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.89 Safari/537.36 OPR/28.0.1750.48
8 108 2.36% Mozilla/5.0 (compatible; Linux x86_64; Mail.RU_Bot/2.0; +http://go.mail.ru/help/robots)
9 103 2.25% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
10 91 1.99% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
11 88 1.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.101 Safari/537.36
12 77 1.68% Googlebot-Image/1.0
13 62 1.36% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.5; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
14 61 1.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2062.124 Safari/537.36
15 58 1.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.65 Safari/537.36

Usage by Country for June 2015

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 4574 100.00% 4192 105.04% 68445 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21